Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Titlul proiectului : Consolidarea coeziunii economice și sociale în Regiunea Sud-Muntenia și în Regiunea Centru

Denumire beneficiar: Asociația Exino în parteneriat cu Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna

Obiectivul general al proiectului :  Obiectivul general al proiectului este consolidarea coeziunii economice si sociale în regiunile Sud- Muntenia si Centru în vederea combaterii sărăciei si pentru integrarea socio economică a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Proiectul propus spre finanțare va crea valoare adăugată pe 3 paliere după cum urmează: 1. Dezvoltarea de competențe certificate pentru un număr de 104 persoane care doresc sa înființeze o întreprindere sociala/întreprindere sociala de inserție, din cele doua regiuni de dezvoltare vizate de proiect; 2. Crearea unui număr de 105 locuri de munca în domeniul economiei sociale în vederea creșterii gradului de ocupare cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile (persoane cu vârsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilitați; persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala; persoane provenite din comunități marginalizate, etc.); 3. Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social prin finanțarea unui număr de 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție. Proiectul propus spre finanțare vizează 6 direcții majore de acțiune ce au în vedere sprijinirea atingerii obiectivului general al proiectului, dupa cum urmează: I. Realizarea unui set de doua analize privind domeniul economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare vizate de proiect. Prima analiza este o analiza diagnostic cu privire la domeniul economiei sociale din cele doua regiuni de dezvoltare ce are rolul de a sprijinii procesul de implementare a proiectului prin adaptarea procesului de implementare la situația la zi din teren. Cel de al doilea set de analize, analize realizate la finalul perioadei de implementare are în vedere urmărirea în timp a evoluției domeniului economiei sociale, în cele doua regiuni de dezvoltare, la finalul implementării proiectelor finanțate prin prezentul apel de propuneri de proiecte. II. Dezvoltarea a 6 parteneriate cu actorii relevații de pe piața forței de munca (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistența medicala/de asistența sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile. Aceste parteneriate urmează sa asigure conectarea celor 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție în mediul socio economic al celor doua regiuni asigurând sustenabilitatea în timp a investițiilor si facilitând atingerea scopului social al întreprinderilor sprijinite. III. Îmbunatățirea competențelor profesionale pentru un număr de 104 persoane care doresc sa înființeze întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție, din cele doua regiuni de implementare ale proiectului, competențe profesionale certificate în domeniul antreprenoriatului social (Antreprenor în economie sociala sau Manager întreprindere sociala) si un al doilea set de competențe profesionale certificate prin parcurgerea unui program de formare profesionala individualizat, în funcție de o analiza individuala de nevoi în corelare cu domeniul în care persoana din grupul ținta dorește sa dezvolte întreprinderea sociala/întreprinderea sociala de inserție. IV. Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanța/mentorat acordat câștigătorilor concursului de planuri de afaceri în vederea dezvoltării celor 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție. V. Asigurarea sprijinului financiar, prin acordarea de subvenții de minimis, pentru cele 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție dezvoltate pe baza planurilor de afaceri selectate. VI. Asigurarea unui program de monitorizare a dezvoltării si funcționarii întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție sprijinite financiar prin intermediul proiectului. Prin atingerea obiectivului general, proiectul propus spre finanțare se încadrează în prioritatea de investiții 9.v a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 prin faptul ca promovează antreprenoriatul social si integrarea ocupaționala si sociala a grupurilor þinta prin promovarea ocupării în economia sociala (întreprinderi sociale si întreprinderi sociale de inserție) a persoanelor ce provin din grupuri sociale vulnerabile. Proiectul propus spre finanțare sprijină atingerea obiectivului specific OS 4.16 din POCU 2014-2020 prin consolidarea capacității întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila. Toate cele 6 direcții majore de acțiune ale proiectului, prezentate mai sus, au un corespondent în masurile propuse de POCU pentru atingerea obiectivului 4S16. Prin asigurarea înființării si funcționarii pe termen lung a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție proiectul propus spre finanþare contribuie la atingerea indicatorilor POCU specifici OS4.16 si anume 4S61 – Entitaþi de economie sociala (din care: din zona rurala) care funcþioneaza la 6 luni dupa terminarea sprijinului valoare asumata 21; 4S62 – Entitaþi de economie sociala (din care: din zona rurala) înfiinþate urmare a sprijinului primit – valoare asumata 21; 4S63 – Entitaþi de economie sociala (din care: din zona rurala) sprijinite – valoare asumata 21.

Obiectivele specifice ale proiectului : 1. O.S.1 Realizarea unui pachet de 2 analize diagnostic a domeniului economiei sociale la nivelul fiecarei regiuni de implementare vizata de proiect, o analiza diagnostic la inceputul perioadei de implementare in vederea adaptarii activitatilor proiectului la specificul economiei sociale din cele doua regiuni de dezvoltare si o analiza diagnostic la finalul perioadei de implementare a proiectului in vederea monitorizarii evolutiei in timp a economiei sociale la nivel regional. Prima analiza diagnostic a economiei sociale din cele doua regiuni are in vedere identificarea specificului regional, a oportunitatilor si a amenintarilor specifice fiecarei
regiuni, a punctelor tari si a punctelor slabe. Al doilea set de analize diagnostic, realizate la finalul perioadei de implementare vizeaza monitorizarea evoluției in timp a economiei sociale din cele doua regiuni, vizeaza analiza impactului proiectelor de dezvoltare de intreprinderi sociale si totodata va constituii un material de referinta in vederea dezvoltarii de noi proiecte/programe/politici publice in vederea dezvoltarii sustenabile a economiei sociale. Avand in vedere faptul ca aceasta directie de actiune vizeaza asigurarea sprijinului informational pentru implementarea proiectului – activitatea de elaborare a analizelor diagnostic a fost cuprinsa in activitatea A.I.1 (analizele diagnostic initiale)si respectiv activitatea A.II.4 (analizele diagnostic finale). OS. 1 se considera atins atunci cand vor fi realizate cele 4 analize diagnostic (2 initiale, 2 finale). 2. O.S.2 Realizarea a 6 parteneriate cu actorii relevantii de pe piata fortei de munca (asociatii de intreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de invatamant/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administratia locala, in vederea cresterii implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile. Realizarea celor 6 parteneriate cu actorii relevanti de pe piata fortei de munca (asociatii de intreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de invatamant/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administratia locala, are in vedere 3 aspecte esentiale: 1. Asigura informatiile necesare pentru realizarea analizelor diagnostic si pentru implementarea cu succes a proiectului; 2. Asigura un canal de transmitere a informatiei catre potentialul grup tinta; 3. Asigura interconectarea intreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de insertie cu domeniul socioeconomic si administrativ din regiunile de dezvoltare vizate de proiect; 4. Asigura sustenabilitatea intreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de insertie prin integrarea acestora in mediul socio-economic din cele doua regiuni de dezvoltare.
5. Asigura diseminarea rezultatelor proiectului si a exemplelor de bune practici; 6. Asigura multiplicarea rezultatelor prin
integrarea rezultatelor proiectului in proiecte/programe si politici la nivel regional in vederea dezvoltarii economiei sociale. OS.2 se
va realiza prin implementarea activitatii A.I Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale, OS.2 se va considera atins atunci
cand vor fi incheiate cele 6 protocoale. 3. O.S.3 Imbunatatirea competentelor profesionale pentru un numar de 104 persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie, din cele doua regiuni de implementare ale proiectului. Are in vedere facilitarea participarii la doua programe de formare profesionala pentru fiecare membru al grupului tinta, un program de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social (Antreprenor in economie sociala sau Manager intreprindere sociala) si un al doilea set de
competente profesionale certificate prin parcurgerea unui program de formare profesionala individualizat, in functie de o analiza individuala de nevoi in corelare cu domeniul in care persoana din grupul tinta doreste sa dezvolte intreprinderea sociala/intreprinderea sociala de insertie. OS.3 se va realiza prin implementarea activitatii A.I Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale, OS.3 se va considera atins atunci cand cele 104 vor beneficia de cele doua programe de formare profesionala si atunci cand 94 de persoane din grupul tinta vor fi certificate ca urmare a parcurgerii celor doua programe de formare profesionala. 4. O.S.4 Incurajarea si sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului social prin acordarea de sprijin financiar de minimis si furnizarea unui program amplu de consiliere/consultanta si mentorat destinat persoanelor care au depus planurile de afaceri selectate pentru finanțare in vederea înființării si dezvoltării de a 21 de intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie. Se are in vedere asigurarea serviciilor de consiliere destinate persoanelor care au depus planurile de afaceri selectate pentru finantare in vederea asigurării implementării cu succes a acestora si dezvoltarii sustenabile pe termen lung a intreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de insertie sprijinite. Totodata se are in vedere asigurarea sprijinului financiar de minimis de maxim 100.000 euro in vederea atingerii obiectivelor din planurile de afaceri selectate pentru finantare si atingerii tintelor asumate. OS. 4 se va realiza prin intermediul activitatii A.II Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea funcționarii întreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de insertie infiintate ca urmare a sprijinului primit in cadrul proiectului, OS.4 se considera atins atunci cand vor fi atinse urmatoarele rezultate: derularea a 21 de programe personalizate de consiliere/consultanta/mentorat pentru castigatorii concursului de planuri de afaceri in vederea dezvoltarii celor 21 de intreprinderi sociale selectate pentru sprijin financiar prin schema de minimis; 21 de noi intreprinderi sociale infiintate de catre castigatorii concursului de planuri de afaceri pe baza celor 21 de planuri de afaceri selectate; 21 de subventii de minimis acordate celor 21 de intreprinderi sociale selectate pentru a beneficia de sprijin. 5. O.S. 5 Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social incluziv prin dezvoltarea a 21 de intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie in vederea dezvoltarii a 105 noi locuri de munca in vederea cresterii gradului de ocupare cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile (persoane cu varsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilitati; persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala; persoane provenite din comunitati marginalizate, etc.). Astfel fiecare din cele 21 de intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie au obligatia de a dezvolta minim 5 locuri de munca. In vederea directionarii locurilor de munca nou create cu precadere catre persoanele provenite din grupurile vulnerabile, in grila de evaluare de faza B a concursului de planuri de afaceri vor fi acordare puncte suplimentare pentru: dezvoltarea de intreprinderi sociale de insertie, pentru angajarea de persoane cu dizabilitati, pentru angajarea de persoane varstnice, pentru angajarea de persoane provenite din comunitatile marginalizate. OS. 5 se va realiza prin intermediul activitatii A.II Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de insertie infiintate ca urmare a sprijinului primit in cadrul proiectului, OS.5 se considera atins atunci cand va fi atins rezultatul: 105 de noi locuri de munca dezvoltate in cadrul celor 21 de intreprinderi sociale sprijinite prin schema de minimis.

Rezultate așteptate
1. R.1.1 – 1 Campanie de informare a publicului cu privire la oportunitatile oferite de proiect atat din punct de vedere al participarii
la programul de formare cat si cu privire la oportunitatile oferite pe baza sprijinului financiar de minimis;
2. R.1.2 – 6 parteneriate cu actorii relevantii de pe piata fortei de munca (asociatii de intreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de
invatamant/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administratia locala, in vederea cresterii
implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile;
3. R.1.3 – O analiza a situatie economiei sociale la nivelul Regiunii Sud Muntenia
4. R.1.4 – O analiza a situatiei economiei sociale la nivelul Regiunii Centru
5. R.1.5 – 104 persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale selectati pentru a beneficia de sprijin din partea proiectului
6. R. 1.6 – 104 persoane care beneficiaza de un curs de formare profesionala specifica antreprenoriatului social
7. R. 1.7 – 94 de persoane certificate ca urmare a participarii la cursul de formare profesionala specifica antreprenoriatului social
8. R.1.8 – 104 persoane care beneficiaza un program individualizat de formare pentru sprijinirea procesului de infiintare structuri
de economie sociala
9. R.1.9 – 94 de persoane certificate ca urmare a participarii la programul individualizat de formare pentru sprijinirea procesului de
infiintare structuri de economie sociala
10. R.1.10 – 21 planuri de afaceri selectate in vederea finantarii prin intermediul schemei de minimis
11. R.1.11 minim 3 din planurile de afaceri finanþate prin intermediul schemei de minimis sa propuna activitaþi ce vor promova
concret sprijinirea tranziþiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii
resurselor.
12. R.1.12 minim 3 din planurile de afaceri finanþate în cadrul proiectului sa propuna masuri ce vor promova concret inovarea sociala
conform prevederilor secþiunii 1.4 a Ghidului solicitantului.
13. R.2.1 derularea a 21 de programe personalizate de consiliere/consultanta/mentorat pentru castigatorii concursului de planuri de
afaceri in vederea dezvoltarii celor 21 de intreprinderi sociale selectate pentru sprijin financiar prin schema de minimis
14. R.2.2 21 de noi intreprinderi sociale infiintate de catre castigatorii concursului de planuri de afaceri pe baza celor 21 de planuri
de afaceri selectate
15. R.2.3 21 de subventii de minimis acordate celor 21 de intreprinderi sociale selectate pentru a beneficia de sprijin
16. R.2.4 105 de noi locuri de munca dezvoltate in cadrul celor 21 de intreprinderi sociale sprijinite prin schema de minimis
17. R.2.5 21 de rapoarte de monitorizare a dezvoltarii intreprinderilor ce beneficiaza de sprijin financiar prin intermediul schemei de
minimis
18. R.2.6 – O analiza a situatie economiei sociale la nivelul Regiunii Sud Muntenia la finalul perioadei de implementare a proiectelor
selectate spre finantare in cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte
19. R.2.7 – O analiza a situatiei economiei sociale la nivelul Regiunii Centru la finalul perioadei de implementare a proiectelor
selectate spre finantare in cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte.

Grup ținta
Grupul tinta al proiectului este compus dintr-un număr de 104 persoane din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia si Centru care doresc sa
infiinteze intreprinderi sociale. Astfel pentru a fi eligibila o persoana pentru a face parte din grupul tinta aceasta trebuie sa indeplineasca in
mod cumulativ următoarele condiții: a) sa aiba domiciliul/reședința intr-una din regiunile de dezvoltare vizate de proiect (regiunea Sud
Muntenia si regiunea Centru); b) sa exprime in scris intenția de a înființa o intreprindere sociala sau o intreprindere sociala de insertie in
conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia sociala, cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala;
c) sa nu se încadreze in categoria tinerilor NEETs (cu vârsta cuprinsa intre 16 – 24 de ani, care nu urmează nici o forma de învățământ si
nu au loc de munca). In ceea ce privește corelarea nevoilor identificate pentru grupul tinta la nivelul regiunilor Centru si Sud Muntenia pe baza analizei de nevoi prezentate menționam următoarele: 1. Pentru nevoia de informare cu privire la domeniul economiei sociale din regiunile de dezvoltare vizate pentru intervenție proiectul propune realizarea a cațe doua analize diagnostic pentru fiecare regiune in parte. Aceste analize diagnostic (cele inițiale) vor sprijinii grupul ținta in elaborarea planurilor de afaceri si ulterior in implementarea planurilor de afaceri declarate câștigătoare prin furnizarea de informații/date si analize cu privire la oportunitățile de dezvoltare, in același timp analizele diagnostic finale vor asigura sprijin pentru dezvoltarea ulterioara sustenabila a intreprinderilor sociale, dupa finalizarea proiectului. 2. Pentru nevoile de formare identificate prin analiza de nevoi proiectul propune doua programe de formare profesionala autorizate ANC pentru fiecare membru al grupului tinta, astfel fiecare din cei 104 membrii ai grupului tinta vor beneficia de doua programe de formare unul destinat dobândirii de competente in antreprenoriat in economia sociala sau in manager de intreprindere sociala. Al doilea program de formare profesionala autorizat ANC are in vedere furnizarea de competente profesionale in atragerea de finantari nerambursabile sau in cazul persoanelor care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala de insertie un program de formare profesionala in resurse umane. Alegerea programelor de formare la care participa o persoana din grupul tinta se realizeaza pe baza unei analize individuale de nevoi si este prezentata pe larg in cadrul activitatii A.I.2 Selectarea grupului tinta ce va beneficia de sprijinul acordat in cadrul proiectului. 3. In ceea ce priveste nevoia de consiliere/consultanta in implementarea planurilor de afaceri si in infiintarea intreprinderilor sociale finantate, toate persoanele din grupul tinta al caror planuri de afaceri au fost selectate spre finantare vor beneficia de consiliere/consultanta individualizata pentru dezvoltarea si infiintarea intreprinderilor sociale inclusiv in identificarea de piete de desfacere. Din punct de vedere al implicarii grupului tinta in activitățile proiectului mentionam urmatoarele aspecte: toti cei 104 membrii ai grupului tinta, persoane cu domiciliul sau resedinta in regiunile Sud Muntenia si Centru care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala vor beneficia de cele doua programe de formare profesionala mentionate anterior. In cadrul programului de formare profesionala antreprenor in economia sociala sau manager de intreprindere sociala – cei 104 membrii ai grupului tinta vor beneficia inclusiv de suport in elaborarea planului de afaceri, elaborarea planului de afaceri va constituii componenta practica a acestor programe de formare profesionala. Toate cele 104 persoane au posibilitatea, dupa parcurgerea programelor de formare sa participe la concursul de planuri de afaceri in vederea obținerii finanțării nerambursabile de minimis de pana la 100.000 de euro. Ulterior concursului de planuri de afaceri, membrii grupului tinta care a depus planuri de afaceri selectate pentru finanțare vor beneficia de un program individualizat de consiliere/consultanta in vederea înființării si dezvoltării intreprinderilor sociale pe baza planurilor de afaceri selectate. Din punct de vedere al impactului activităților proiectului asupra grupului tinta acesta se poate cuantifica astfel: toate cele 104 persoane din grupul tinta vor beneficia de doua programe de formare profesionala, unul pentru componenta de antreprenoriat/management intreprindere sociala si unul pe componenta de atragere de finantari nerambursabile sau pe componenta de resurse umane. La nivel personal, dobandirea de competente certificate permite dezvoltarea profesionala ulterioara a persoanelor din grupul tinta in vederea atingerii obiectivelor profesionale personale in domeniul economiei sociale. In cazul persoanelor din grupul tinta care elaboreaza planurile de afaceri ce vor fi selectate pentru finantare proiectul ofera oportunitatea directa de a infiinta intreprinderea sociala dorita si punerea in aplicare a planului de afaceri elaborat. In ceea ce priveste modalitatea de identificare si recrutare a celor 104 persoane care doresc sa înființeze o intreprindere sociala, procesul de selectie al grupului tinta va avea la baza o procedura transparenta, nediscriminatorie menita sa asigure tratamentul egal pentru toate persoanele care doresc sa înființeze o intreprindere sociala in regiunile Sud Muntenia Centru. Aceasta procedura transparenta si nediscriminatorie va fi făcută publica cu cel putin 15 zile înainte de data la care se primesc primele aplicații. Aceasta metodologie, disponibila tuturor persoanelor interesate va contine toate informațiile necesare aplicării pentru a fi selectat in grupul tinta al proiectului, totodată vor fi publicate toate formularele si documentele necesare pentru a fi admis in grupul tinta. Din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate – acestea sunt criteriile de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice si anume a) sa aiba domiciliul/resedinta intr-una din regiunile de dezvoltare vizate de proiect (regiunea Sud Muntenia si regiunea Centru); b) sa exprime in scris intenția de a infiinta o intreprindere sociala sau o intreprindere sociala de insertie in conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia sociala, cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala; c) sa nu se incadreze in categoria tinerilor NEETs (cu varsta cuprinsa intre 16 – 24 de ani, care nu urmeaza nici o forma de invatamant si nu au loc de munca). In ceea ce priveste selectia propriu zisa aceasta se realizeaza pe baza principiului primul venit primul servit. Astfel vor fi selectate, in ordinea depunerii dosarelor de candidatura complete, primele 104 persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala in regiunea Sud Muntenia sau in regiunea Centru care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate mentionate mai sus. In ceea ce priveste mentinerea persoanelor selectate in activitatile proiectului – acest proces va avea la baza patru elemente esentiale: 1. Dorinta persoanei inscrise de a beneficia de oferta proiectului atat in vederea dezvoltarii profesionale proprii prin obtinerea de competente certificate; 2. Asigurarea unui proces de formare profesionala de inalta calitate axata pe nevoile de formare ale persoanelor din grupul tinta; 3. Oferirea de sprijin in vederea elaborarii unui plan de afaceri competitiv pentru obtinerea de finantare in vederea deschiderii intreprinderii sociale dorite; 4 Oferirea oportunitatii finantarii cu pana la 100.000 euro a planului de afaceri destinat infiintarii unei intreprinderi sociale. Totodata se are in vedere un proces amplu de monitorizare a implicarii persoanelor din grupul tinta la activitatile proiectului, proces de monitorizare care asigura o comunicare permanenta cu cei 104 membrii ai grupului tinta astfel incat intregul proces de implementare a activitatilor sa se plieze pe nevoile individuale ale grupului tinta inclusiv pe disponibilitatea de timp a membrilor grupului tinta. In ceea ce priveste impactul implementarii asupra grupului tinta consideram ca acesta este major, din perspectiva nevoilor persoanelor care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala. Astfel ca urmare a implementarii proiectului toti cei 104 membrii ai grupului tinta beneficiaza de doua programe de formare profesionala certificate ANC. Primul program de formare profesionala va conferii membrilor grupului tinta competentele necesare pentru demararea unei intreprinderi sociale prin dobandirea de competente antreprenoriale sau manageriale in domeniul antreprenoriatului social. Al doilea program de formare profesionala confera celor 104 membrii ai grupului tinta competentele necesare dezvoltarii sustenabile a intreprinderilor sociale prin furnizarea de competente in domeniul accesarii de finantari nerambursabile sau pentru cei care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale de insertie in domeniul resurselor umane. Totodata, tot ca si impact direct asupra membrilor grupului tinta – este furnizarea de consiliere in vederea elaborarii unui plan de afaceri competitiv dublat de accesul la informatii relevante pentru domeniul economiei sociale din cele doua regiuni. Toate aceste activitati confera fiecarui membru al grupului tinta sansa de a se dezvolta profesional in vederea activarii in economia sociala dar si sansa de a putea elabora un plan de afaceri viabil pentru infiintarea de intreprinderi sociale. Nu in ultimul rand, prin proiect toate persoanele din grupul tinta au posibilitatea de a infiinta o intreprindere sociala cu sprijin financiar de pana la 100.000 euro. Consideram ca toate aceste beneficii pentru grupul tinta sunt atribuibile exclusiv proiectului deoarece, in anii 2016, 2017, 2018 nu am identificat nici un program/proiect/măsură care sa asigure aceste activitati pentru persoanele care doresc sa înființeze o intreprindere sociala.

Data de începere: 01.10.2019

Perioada de implementare : 36 luni

Valoare totală a contractului de finanțare : 13.843.680, 89 lei