Obiectivele Asociației, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

1. Creștere inteligentă. Acțiuni, activități, demersuri, programe, proiecte și evenimente pentru:
a) îmbunătățirea educației, încurajarea procesului de învățare și de îmbunătățire a competențelor.
b) creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul populației prin crearea de condiții favorabile inserției profesionale, în special pentru femei, tineri, persoane în vârstă sau necalificate și imigranți legali.
c) reducerea abandonului școlar, creșterea ponderii absolvenților de studii superioare sau echivalente în rândul populației.
d) reorientarea politicii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare, către domenii care prezintă provocări majore pentru societate precum schimbările climatice, utilizarea eficientă a energiei și a resurselor, schimbări demografice, sănătatea populației, crearea de noi produse și servicii care să genereze creștere economică, noi locuri de muncă și să ajute la rezolvarea provocărilor de ordin social.
d) dezvoltarea societății digitale, utilizarea la scară largă a tehnologiilor informației și comunicațiilor.
e) sprijin pentru studenți și stagiari să studieze în străinătate, pregătirea acestora pentru piața muncii, ameliorarea aspectelor legate de educație și formare.

2. Creștere durabilă. Acțiuni, activități, demersuri, programe, proiecte și evenimente pentru:
a) dezvoltarea mediului de afaceri, a unei economii mai competitive, cu emisii scăzute de CO2, care să utilizeze resursele în mod eficient și durabil.
b) protejarea mediului, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și stoparea pierderii biodiversității.
c) promovarea dezvoltării de noi tehnologii și metode de producție ecologice.
d) valorificarea rețelelor europene pentru a acorda întreprinderilor un avantaj competitiv suplimentar,
e) îmbunătățirea mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri,
f) sprijinirea consumatorilor în alegerea produse și serviciilor, în cunoștință de cauză.
g) sprijinirea mediului antreprenorial, pentru ca întreprinderile românești să devină mai performante și mai competitive în eforturile lor de adaptare la globalizare, de adaptare la situațiile de criză economică și de trecere la o economie cu emisii scăzute de CO2.
h) sprijinirea acoperirii tuturor elementelor lanțului valoric din ce în ce mai globalizat, de la accesul la materii prime la serviciile post-vânzare.

3. Creștere favorabilă incluziunii. Acțiuni, activități, demersuri, programe, proiecte și evenimente pentru:
a) creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și locuri de muncă mai bune și mai numeroase, în special pentru femei, tineri și lucrători de peste 55 de ani.
b) creșterea capacității de anticipare și gestionare a schimbării prin investiții în formare profesională și îmbunătățirea competențelor prin programe de formare a adulților.
c) modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială, garantarea accesului tuturor la beneficiile creșterii economice.
d) crearea de condiții favorabile inserției profesionale, în special pentru femei, tineri, șomeri, persoane în vârstă, inactive sau necalificate și imigranți legali.
e) reducerea abandonului școlar, creșterea ponderii absolvenților de studii superioare sau echivalente în rândul populației.
f) reducerea numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.
g) sprijinirea dezvoltării structurilor de economie socială.
h) sprijinirea cetățenilor să dobândească noi competențe, să se adapteze la schimbările de pe piața muncii și să se reorienteze profesional.
i) Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, denumite și servicii de ocupare, respectiv: servicii de informare, consiliere și de mediere a muncii.
j) promovarea modernizării piețelor muncii, pentru a spori productivitatea muncii și rata de ocupare a forței de muncă, pentru a reduce șomajul și pentru a asigura durabilitatea modelelor sociale europene.
k) combaterea sărăciei prin asigurarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, garantarea respectării drepturilor fundamentale a persoanelor care suferă de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale și asigurarea acestora a unui trai demn și un rol activ în societate, sprijinirea măsurilor care favorizează integrarea în comunitate, formarea și inserția profesională, accesul la protecție socială, derularea de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în domeniul dezvoltării regionale și reducerea discrepanțelor dintre regiuni și asigurarea accesului tuturor la beneficiile creșterii economice.
l) crearea unui Centru de Evaluare și Certificare a competențelor profesionale.

4. Sprijin pentru antreprenoriat. Acțiuni, activități, demersuri, programe, proiecte și evenimente pentru:
a) înființarea, susținerea și dezvoltarea unor ecosisteme antreprenoriale de susținere a mediului de afaceri, care sa ofere oportunitatea de a crea și dezvolta noi afaceri.
b) dezvoltarea educației antreprenoriale și a formării profesionale pentru sprijinirea creșterii economice și a creării de noi societăți comerciale.
c) crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinzători prin facilitarea accesului la finanțare, acordarea de sprijin în etapele de dezvoltare ale afacerii, promovarea de noi oportunități de afaceri în era digitală, îmbunătățirea serviciilor de informare și de consultare, sprijin pentru transferul afacerii, îmbunătățirea procedurilor privind falimentul și oferirea unei a doua șanse pentru întreprinzătorii de bună credință, eliminarea poverilor administrative prin crearea punctelor de contact unic pentru obținerea de informații complete pentru IMM-uri, pentru informații administrative, licențe, sprijin financiar și public.
d) dinamizarea culturii antreprenoriale prin încurajarea creării întreprinderilor de către grupurile demografice sub-reprezentate în mediul antreprenorial: femeile, întreprinzătorii imigranți, șomerii și seniorii.
e) stimularea participării angajatorilor la dezvoltarea competențelor angajaților.
f) programe și proiecte pentru dezvoltarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, clusterelor și hub-urilor și a mediilor care facilitează inovația
g) sprijinirea mobilității forței de muncă, atât cea dintre locurile de muncă (mobilitatea ocupațională), cât și cea dintre țări (mobilitate geografică), pentru progresul social și economic, dezvoltare durabilă și echilibrată.
h) sprijinirea eforturilor de creare a unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate
i) asistarea grupurilor legitime de interese în amendarea actelor normative relevante și mobilizarea participării acestora în elaborarea politicilor publice. Mobilizarea partenerilor sociali și a societății civile în practicarea principiilor democrației participative, utilizând tehnicile de intervenție din domeniul de advocacy și lobby.

5. Servicii de asistență socială. Acțiuni, activități, demersuri, programe, proiecte și evenimente pentru:
a) prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.
b) dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.
c) dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității pentru stabilirea obiectivelor comune, conlucrarea și mobilizarea resurselor necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile.
d) asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserţie socială etc.
e) copil și/sau familie, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele violenței în familie, persoanele fără adăpost, persoanele cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimele traficului de persoane, persoanele private de libertate, persoanele sancționate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanele cu afecțiuni psihice, persoanele din comunități izolate, șomerilor de lungă durată, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor. Acestea pot fi servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale, locuințe protejate, internate de tip social, adăposturi de noapte etc, servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanță socială etc. Serviciile sociale se pot asigura la domiciliul beneficiarului, în centre de zi sau în centre rezidențiale, în internate de tip social, la domiciliul persoanei care acordă serviciul sau în comunitate.