Scopul asociației îl constituie:

Promovarea unui spațiu european de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen. Sprijinirea dezvoltării durabile a României în cadrul Uniunii Europene, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului. Promovarea progresului științific și tehnic. Combaterea excluziunii sociale și discriminării, promovarea justiției și protecției sociale, egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului. Promovarea coeziunii economice, socială și teritorială, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului, respectarea și dezvoltarea dreptului internațional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite. Promovarea respectării bogăției diversității culturale și lingvistice și protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural românesc și european.