Întrebări și răspunsuri

Întrebări și răspunsuri 2018-02-03T17:34:44+00:00

30. Pot avea un asociat în firma nou înființată? Poate fi el acționar majoritar?
Răspuns: În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

29. Pot înființa mai multe firme noi în cadrul proiectului? Mă pot angaja în mai multe firme noi înființate prin proiect?
Răspuns: Persoanele fizice NU pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.

28. Care este perioada obligatorie în care firma nou creată trebuie să continue activitatea ?
Răspuns: După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a de proiect. Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

27. Mai am 3 firme la care sunt acționară. Sunt eligibilă să particip în proiect?
Răspuns: Da. Trebuie însă să aveți în vedere că persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

26. Când trebuie angajate persoanele în cadrul firmelor nou înființate? Pot fi de oriunde?
Răspuns: Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

25. Pot face achiziții pentru activități eligibile înainte de a face firma nouă și primi subvenția și apoi să le deduc?
Răspuns: Activitățile eligibile ce fac obiectul schemei de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate DUPĂ semnarea contractului de subvenție încheiat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis.

24. Cum se acordă subvenția?
Răspuns: Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum urmează: a) O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat. b) O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

23. Cum se va face jurizarea planurilor de afaceri?
Răspuns: Procesul de jurizare va viza minimum următoarele elemente: a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori); b) analiza SWOT a afacerii; c) schema organizatorică și politica de resurse umane; d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii; e) analiza pieței de desfacere și a concurenței; f) strategia de marketing; g) proiecții financiare.

22. Există vreo condiție legată de acordarea subvenției și înființarea firmei noi?
Răspuns: Acordarea ajutorului de minimis va fi condiționată de înființarea legală a întreprinderii.

21. Am înțeles că pot obține până la 40.000 euro nerambursabil. Ce înseamnă ca sumă netă?
Răspuns : Valoarea subvenție va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale. Cursul euro/leu va fi calculat la cursul Info euro aferent lunii august 2016 adică 1 Euro = 4.4585 RON.

20. Ce se întâmplă în situația în care firma pe care vreau să o înființez va desfășura activitate în domenii eligibile dar și în domenii neeligibile din punct de vedere al proiectului?
Răspuns: Solicitanții de subvenție care își desfășoară activitatea atât în sectoare/ domenii eligibile, cât și în sectoare/ domenii neeligibile, pot beneficia de finanțare pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

19. Cine va hotărâ câștigătorii subvențiilor și cum se va face asta?
Răspuns : Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu care va include reprezentanți ai mediului de afaceri, ai patronatelor din aria de implementare a proiectului și un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare. Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii: 1. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat și 2. Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului. Juriul va evalua și selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de Ministerul Fondurilor Europene care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minimum elementele menționate mai  sus ca parte a planurilor de afaceri.

18. Ce îmi puteți spune despre programul de formare. Nu am mai participat la un program de formare și acum m-am hotărât să vin.
Răspuns : În cadrul proiectului nostru programul de formare va avea alocate cel puțin 40 de ore/ cursant și va fi autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Programul de formare antreprenorială va avea atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

17. Legat de achizițiile pe care le voi putea face din subvenție îmi puteți spune ce procedură de achiziție se aplică?
Răspuns : Pentru achizițiile din subvenția de minimis beneficiarii de subvenție NU au calitatea de Autoritate Contractantă și vor aplica prevederile Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

16. Am înțeles după ce am citit ghidul că va fi o fază de monitorizare de după terminarea proiectului. Despre ce este vorba și în ce constă?
Răspuns: Procesul de monitorizare a proiectelor începe de la data semnării contractului de finanțare pentru subvenție și se finalizează la data expirării perioadei de sustenabilitate. Procesul de monitorizare constă în verificări administrative asupra Rapoartelor tehnice elaborate și transmise de către beneficiarii  de subvenție. În procesul de monitorizare se va verifica dacă datele Rapoartelor tehnice ale proiectului transmise de beneficiar sunt reale, că proiectul se implementează în conformitate cu prevederile contractuale, a planului de afaceri și respectă prevederile legislației naționale și comunitare. De asemenea, sunt verificate rezultatele raportate și este urmărită evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare. Se vor face verificări la fața locului în scopul de a verifica realitatea progresului fizic al afacerii.

15. Legat de contabilitatea firmei nou înființate trebuie respectate reguli diferite?
Răspuns:  Contabilul (sau firma) pe care o să îl angajați trebuie să asigure reflectarea în contabilitate a tuturor operațiunilor firmei, acțiune esențială în recunoașterea eligibilității cheltuielilor. În cadrul programelor comunitare, contabilitatea trebuie să fie organizată separat de orice alt proces contabil iar operațiunile contabile trebuie să demonstreze o transparență totală în ceea ce privește tranzacțiile, furnizând toate informațiile necesare. Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice și analitice.

14. Care este regimul TVA dacă voi lua subvenția?
Răspuns :  În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nedeductibilă, potrivit legii. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile (vezi lista cheltuielilor eligibile) efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri. În conformitate cu Ordinul comun 698/1425/2016 la fiecare cerere de rambursare beneficiarul  trebuie să depună Declarația și Certificatul privind nedeductibilitatea TVA emise de ANAF.

13. Am și eu o întrebare.Poate sună aiurea. Ce înseamnă neregulă?
Răspuns : Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul UE/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

12.Am o rugăminte vă rog. Ce înseamnă cheltuieli neeligibile și eligibile?
Răspuns :  Cheltuieli eligibile = Cheltuieli realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor Operaționale care pot fi finanțate atât din FESI cât și din bugetul de stat şi/sau contribuția proprie a beneficiarului. A se vedea Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014 – 2020; Cheltuieli neeligibile = Orice sumă plătită din bugetul general al Comunităților Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor sau din bugetele din care provine cofinanțarea aferentă, care a fost obținută sau utilizată cu nerespectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent de natura sau destinația acesteia.

11. Dacă aveți deja sau dacă urmează să realizați o etapă de înscrieri a celor interesați, o estimare a acestei date mi-ar fi de ajutor.
Răspuns : Data de începere a înscrierilor în proiect este 1 martie 2018, ora 09.00, data la care vor fi disponibile pentru descărcare de pe acest site toate documentele necesare completării dosarului de înscriere .

10. Am discutat cu un consilier juridic și mi-a spus ca sunt reguli foarte clare despre evitarea conflictului de interese. Îmi puteți spune vă rog despre ce este vorba?
Răspuns : Da. Conform Ghidului Orientări Generale art.3.2.4 pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii contractului de finanțare vor trebui să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților. Această prevedere se aplică Beneficiarului, membrilor Parteneriatului, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului/Partenerului, precum și angajaților AMPOCU/OI POCU delegat implicați în exercitarea funcțiilor aferente proceselor menționate. Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică solicitantul/partenerii de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparțială, sau care îi împiedică să execute activitățile prevăzute în cererea de finanțare sau în reglementările specifice într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparțială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

9. Sunt din Cluj, adică din altă regiune . Pot participa în proiect și primi subvenția?
Răspuns : Da, cu condiția să faceți dovada, prin mențiunea din cartea de identitate, că aveți domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Centru (Județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) în mediul urban sau rural.

8. Este nevoie de firmă nouă înființată în 2018? Sau se poate aplica și cu firme din 2017?
Răspuns : Se înființează firmă nouă după derularea etapei de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului. Nu sunt eligibile firmele deja înființate.

7. Exista criterii de punctaj în funcție de vârsta?
Răspuns : Sunt eligibile doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Proiectul promovează egalitatea de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau
etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

6. Este eligibil un singur cod CAEN pe o firmă nou înființată?
Răspuns : Firma nou înființată trebuie să aibă un singur cod CAEN principal eligibil conform Listei codurilor CAEN eligibile. Firma poate însă avea oricâte coduri CAEN secundare și activități. Subvenția se acordă pentru codul CAEN principal eligibil.

5. Există un număr minim de angajați pentru firma nouă?
Răspuns : Da. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.

4. Persoanele care trebuiesc angajate pe firma noua pot fi din altă regiune? De exemplu din Craiova?
Răspuns : Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

3. După ce înființez firma nouă, eu, ca beneficiar al ajutorului de minimis, mă pot angaja pe ea? Adică să fiu una din cele două persoane pe care trebuie să le angajez și să le plătesc?
Răspuns: Da, acest lucru este permis.

2. Pe lângă suma de 40.000 euro este necesară și contribuție proprie?
Răspuns : Nu este necesară contribuție proprie. Suma de 40.000 euro este suma netă oferită ca subvenție nerambursabilă.

1. Sunt din Bacău. Pot beneficia de subvenția de 40.000 euro dacă înființez firma la Bacău?
Răspuns : Nu. Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în Regiunea Centru. Firma poate avea mai multe puncte de lucru, înființate conform legii, în afara Regiunii Centru dar subvenția nerambursabilă de 40.000 euro se cheltuie doar pentru investiții și activități în Regiunea Centru. Sumele cheltuite în afara Regiunii Centru nu sunt eligibile și vor fi suportate de beneficiarul de subvenție nerambursabilă din fonduri proprii.